Regelgeving

• Regelgeving electrische gereedschappen

De volgende teksten uit het arbeidsomstandigheden besluit hebben betrekking op de keuring:
(Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7, http://wetten.overheid.nl, zoekterm: arbeidsomstandighedenbesluit)

* Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. [Artikel 7.4a lid 3]
* Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. [Artikel 7.4a lid 5]
* Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. [Artikel 7.4a lid 6]

De volgende teksten uit de NEN 3140 norm hebben betrekking op de keuring:
(Bron: NEN 3140: Werken met laagspanningsinstallaties, http://www.nen.nl, zoekterm: 3410)

* installaties en elektrische arbeidsmiddelen (zoals handgereedschap etc.) moeten periodiek gecontroleerd worden op basis van een risicoanalyse;
* de frequentie van de periodieke instructies is 1x per jaar.
* De keuring kan alleen worden uitgevoerd door een voldoende onderricht persoon. Dit is iemand met de juiste opleiding, kennis van regelgeving en de benodigde certificaten.

Concreet betekent dit dat u alle electrische apparaten op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer de machine opnieuw geïnspecteerd moet worden. In negen van de tien gevallen is dit na één jaar.

• Regelgeving klimmaterialen

De volgende teksten uit het arbeidsomstandigheden besluit hebben betrekking op de keuring:
(Bron: Arbeidsomstandighedenbesluit, Artikel 7, http://wetten.overheid.nl, zoekterm: arbeidsomstandighedenbesluit)

* Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. [Artikel 7.4a lid 3]
* Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. [Artikel 7.4a lid 5]
* Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. [Artikel 7.4a lid 6]
* Het eerste tot en met het vijfde lid zijn niet van toepassing op steigers waarop artikel 7.34 van toepassing is. [Artikel 7.4a lid 8]
* De veiligheid van de constructie van een steiger wordt regelmatig door een ter zake deskundig persoon gecontroleerd doch in ieder geval vóór de ingebruikneming en verder na iedere wijziging in de constructie van de steiger, na iedere periode waarin de steiger niet is gebruikt, na abnormale weersomstandigheden alsmede na iedere andere gebeurtenis waardoor de veiligheid van de constructie van de steiger mogelijk is aangetast. [Artikel 7.34 lid 2]

Concreet betekent dit dat u alle klimmaterialen op veiligheid dient te laten inspecteren door iemand die bevoegd is dit te doen. Deze bevoegde persoon beslist tevens wanneer het klimmateriaal opnieuw geïnspecteerd moet worden.

Gemaakt door PostmaWeb met een Joomlashine template.